در حال بارگذاری ...
 •  از تاریخ
   تا تاریخ
   
  عکاسی در تئاتر

معیارهایی برای عکاسی در تئاتر
  عکاسی در تئاتر

  معیارهایی برای عکاسی در تئاتر

  هنر تئاتر دارای امکانات هنر سینما در ثبت تولید یک اثر هنری کامل و تمام شده نیست.یک اجرای نمایشی در صحنه، از نخستین شب اجراء و تا پایان آن، از پویایی برخوردار است که ثبت تمامی آنها امکان پذیر نیست.

  مقالات |